Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
За нас -> Устав :
 

УСТАВ

На Сдружение с нестопанска цел “Настоящи и бъдещи майки”

 

Този устав е приет от учредителите на “Сдружение Настоящи и бъдещи майки” на 18.07.2006 година.

 

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружение “Настоящи и бъдещи майки”, неговите цели, предмет на дейност, начин на управление, както и правата, задълженията и отговорностите на членовете и органите му на управление.


І. Име, седалище и срок на съществуване

 

Член 1

 

(1) Сдружение “Настоящи и бъдещи майки” наричано за краткост “Сдружение”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

(2) Сдружението се регистрира за осъществяване на обществено полезна дейност и като такова, подлежи на вписване в централния регистър при Министерство на правосъдието.

Член 2 - наименование на Сдружението

 

Името на сдружението е “Настоящи и бъдещи майки“ като се изписва изцяло или съкратено - СНБМ и на латиница “Mothers and mothers to be”

Член 3 - седалище и адрес Сдружението


(1) Седалището на сдружението е град София.

(2) (изм. с решение на ОС от 01.10.2011 г.) Адресът на сдружението е град София 1164, ул. Бигла №51, ет. 1.

(3) (изм. и доп. с решение на ОС от 14.04.2013 г.) Адресът за кореспонденция е град София 1164, ул. Бигла №51, ет. 1.

 

Член 4 – срок

 

Съществуването на сдружението не е ограничено със срок.ІІ. Цели на Сдружението и средства, за тяхното постигане:


Член 5 - цели на Сдружението

 

Целите на сдружението са:

1.      Да подпомага изготвянето и провеждането на национална стратегия за преодоляване на демографската криза в България;

 

2. Да инициира обществени дебати и да създава и участва в диалог с институциите във връзка с проблемите на бременността, раждането и отглеждането на деца в България;
3. Да подпомага подобряването на законодателството посредством участие в изготвянето на изменения в нормативните актове, свързани със социалната и здравна политика на Държавата;

4. Да осъществява връзка между гражданското общество и институциите в страната по отношение на проблемите, свързани с бременността, раждането и отглеждането на деца в България;

5. Да предлага независима експертна оценка за състоянието на проблемите, свързани с бременността, раждането и отглеждането на деца в България;

 

 

Член 6 – средства за постигане на целите

 

За постигане на тези цели Сдружението:

1. осъществява различни изследователски програми и инициативи по проблемите на демографската криза в България;

2. участвува в проекти и дейности, организирани от други български, чуждестранни и международни организации съобразно целите си;

3. осъществява контакти с организации от други държави по повод събиране и усвояване на информация за добрите практики в социалната и здравна политика на страните от ЕС;

4. прави предложения за промени на съществуващото законодателство и подзаконовата уредба, свързани с бременността, раждането и отглеждането на деца в България;
5. организира дискусии, семинари, срещи, кръгли маси и др.;
6. организира и провежда собствени и по поръчка социологически проучвания и експертни оценки;

7. привлича изявени експерти, специалисти и личности от страната и чужбина за подпомагане на дейността на Сдружението и на други български организации със сходни цели;

 

ІІІ. Предмет на дейност на Сдружението

 

Член 7 – основен предмет на дейност

 

В изпълнение на посочените в настоящия устав цели, Сдружението извършва:

1. Поддържане на постоянна уеб страница

2. Рекламна и издателска дейност

3. Оказване на консултантска помощ

4. Организация на семинари, конференции и др. Събития

 

Член 8 - предмет на стопанска дейност

 

(1) Сдружението извършва и по стопански начин дейностите, посочени в Член 6, с цел реализиране на приход за Сдружението, като например платени консултации, издателска дейност, платени обучения, семинари и социологически проучвания. Всички приходи от стопанска дейност се използват за реализиране на посочените в чл. 5 цели на Сдружението.

(2) Изпълнението и контрола върху стопанската дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

 

ІV. Членство и Прекратяване на членството

 

Член 9 – изисквания за членство в Сдружението

 

(1) Членове на сдружението могат да бъдат физически лица, както и български и чуждестранни юридически лица, които желаят да помагат за развитието на Сдружението, приемат неговия Устав и заплащат членския си внос.
(2)Всеки член има право на един глас в Общото събрание.
(3) Членовете на сдружението, които уронват авторитета му, нарушават Устава или не плащат редовно членския си внос могат да бъдат изключени от него с решение на Управителния съвет. Това решение може да се обжалва пред Общото събрание.

Член 10 – права на членовете на Сдружението

 

Членовете на сдружението имат право:

1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи;

2. да участват в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на сдружението;

3. да гласуват с право на един глас в Общото събрание;

4. да получават информация за работата на ръководните органи.

 


Член 11 - задължения на членовете на Сдружението

 

Членовете на сдружението са длъжни:

1. да спазват Устава на Сдружението;

2. да плащат ежегодно определения от Общото събрание членски внос; Срокът за внасянето на членския внос е до 20 число на първия месец от настоящата годината за първата вноска и 20 число на седмия месец от настоящата годината за втората вноска или в 10 дневен срок след приемането на нов член;

3. да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет.


Член 12 – процедура за приемане на нов член


(1) Членството в сдружението се заявява с писмена молба до Председателя на Управителния Съвет на Сдружението.

(2) Председателят на Управителния Съвет, може да откаже приемането на нов член, ако са налице основанията по чл. 9, ал. 3. При решение за отказ на членство, председателя уведомява писмено кандидата с писмо.

(3) По желание на кандидата, молбата за членство, може да бъде преразгледана на следващото Общо Събрание на Сдружението. Решението на Общото Събрание относно членството е окончателно.

 

 

 

Член 13 – прекратяване на членството

 

Членството в сдружението се прекратява:


1. с едностранно волеизявление за доброволно напускане;

2. смърт на физическото лице;

3. ликвидация или прекратяване на дейността на юридическите лица;
4. изключване на член, поради настъпване на обстоятелствата по чл. 9, ал. 3 или неспазване на Устава на Сдружението;

5. автоматично при не плащане на дължимия членски внос за период от половин година в указания срок.V. Имущество

 

Член 14 – обем на имуществото


Имуществото на Сдружението се формира от:
(1) Членски внос на членовете на сдружението в размер на 20 лева на година, внасяни на една или две вноски за физически лица и 40 лева на година, внасяни на една или две вноски за Юридически лица;

(2) Последващи дарения или завещания във вид на вещи и права върху вещи, пари, ценни книжа, обекти на интелектуална собственост и пр., направени в полза на Сдружението от физически или юридически лица.

(3) Доходи и граждански плодове от имуществото, образувано съгласно предходните алинеи.
(4) Приходи от допълнителна стопанска дейност, извършвана от Сдружението в съответствие със закона;

(5) Участие в програми, касаещи дейността на Сдружението.

Член 15 – отказ от дарение

 

Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, направено под неприемливи за него условия или противоречащо на целите му или на разпоредбите на устава му.

 

Член 16 – вписване на даренията (изм. и доп. с решение на ОС от 14.04.2013 г.)

Всички направени дарения и завещания се вписват в специална книга, съгласно чл. 4. от ЗМИП.


Член 17 – одити

 

Дейността на Сдружението подлежи на независим одит по реда на Закона за Счетоводството, от момента в който е налице едно от условията на чл. 39, ал. 3 ЗЮЛНЦ.VI. Органи на управление и Представителство

Член 18 – Органи на управление


Органи на Сдружението са:


1. Общо събрание (ОС);

2. Управителен съвет (УС);

3. Председател на УС;

4. Заместник Председател на УС.

 

Член 19 - Правомощия на ОС

 

(1) Общото събрание на членовете е върховен орган на сдружението. Неговите правомощия са:

 

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и председателя на сдружението;
4. взема решение за участие в други организации;

5. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
6. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
7. приема бюджета на сдружението;

8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

9. приема отчета за дейността на управителния съвет;
10. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.

Член 20 – свикване на ОС

(1) (изм. с решение на ОС от 01.10.2011 г.) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителния Съвет най-малко веднъж на 2 /две/ години.
(2) Общото събрание може да бъде свиквано на извънредни заседания от Управителния съвет:

1. по инициатива на Управителния Съвет;

2. по искане на една трета от членовете на сдружението.
(3) Общото събрание може да бъде свиквано на извънредни заседания от съда по седалището на сдружението, след писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице, в случай, че УС откаже да свика извънредно заседание, съгласно ал. 2, т. 2 на този член.

(4) (доп. с решение на ОС от 05.09.2009 г., заличена с решение на ОС от 01.10.2011г.)
(5) (нова , приета с решение на ОС от 05.09.2009 г., изм. с решение на ОС от 01.10.2011

 

г.) В случаите по ал. 1 и ал. 2, писмена покана се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението и се публикува на интернет страницата на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден, както и се изпраща писмено, включително чрез електронна поща или факс до всички членове, най-малко един месец преди датата на провеждане. Когато поканата се отправя чрез електронна поща, тя се смята за връчена с постъпването й в посочената информационна система и се удостоверява с копие от електронния запис за това.
(6) (предишна ал. 5, изм. с решение на ОС от 05.09.2009 г.) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

 

Член 21 – кворум на ОС

 

(1) Общото събрание се счита за редовно проведено, ако присъстват поне една трета от всички членове на сдружението.

(2) (изм. и доп. с решение на ОС от 14.04.2013 г.)  При липса на необходимия кворум за редовно провеждане, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. След това събранието се счита за редовно проведено, независимо колко членове присъстват.

 (3) (отм. с решение на ОС от 14.04.2013 г.) 

 

Член 22 – начин на провеждане на ОС


(1) Общото Събрание се провежда, съгласно обявения в поканата дневен ред
(2) Въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не се разглеждат, освен ако 2/3 от присъстващите членове на Общото Събрание не са съгласни.
(3) При провеждане на Общото Събрание, задължително се води протокол. Към протокола се прилагат представените пълномощни и писмените становища и гласувания.
(4) Председателят на УС води книга с протоколите от заседанията на ОС. Протоколите се подписват от ръководилия заседанието и от определения протоколчик.

Член 23 – право на глас в ОС

 

(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Всеки член на Общото събрание може да представлява най-много трима други членове. Представителството се доказва с писмено пълномощно, представено на председателя на УС в деня на провеждане на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.

 

Член 24 – конфликти на интереси

 

Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се лично до:

 

1.      него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;


2. юридически лица, в които има участие в контролни или надзорни органи.

Член 25 – вземане на решения от ОС

2.      (1) Решенията на Общото събрание се считат за приети, ако за тях са гласували повечето от присъствалите членове

3.      (2) Решения по чл. 19, ал. 1, т. 1, 3 и 5 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на Общото събрание

 

Член 26 – Управителен съвет (УС)

 

(1) (изм. с решение на ОС от 30.10.2010 г., изм. с решение на ОС от 01.10.2011 г., изм. и доп. с решение на ОС от 14.04.2013 г.) Управителният съвет на сдружението се състои от трима членове, които се избират за срок от 2 /две/ години и могат да бъдат неограничено преизбирани.      

 (2) До избирането на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява своите функции.

Член 27 – прекратяване на членство в УС

 

(1) Членството в УС се прекратява:

1. с изтичане на мандата на УС и непреизбирането на съответния член за нов мандат.
2. по собствено желание на съответния член, при невъзможност да изпълнява задълженията. В този случай, членството се прекратява след писмено едномесечно предизвестие, отправено до председателя на УС
3. при смърт или поставяне под запрещение на съответния член на УС
4. (изм. и доп. с решение на ОС от 05.09.2009 г.) при неизпълнение от страна на съответния член на възложените му от настоящия устав функции. В този случай, членството се прекратява след писмено мотивирано решение на УС, като съответният член няма право на глас. Мотивираното решение следва да е прието с четири гласа. По този начин могат да бъде прекратено членството в УС най-много на двама от членовете на УС. Решението за прекратяване членството в УС на трети и следващ член се взима от ОС.

(2) (изм. с решение на ОС от 05.09.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 и 4, нов член на УС става следващият по брой гласове, от избора осъществен на предходното ОС, за срок до края на мандата на останалите членове на УС.

Член 28 – правомощия УС


(1) УС управлява непосредствената дейност по изпълнение на целите и програмата на сдружението. УС взема решения относно набирането на средства за дейността, разпореждането с имуществото и всички други правни и фактически актове за осъществяване на инициативите на Сдружението, в съответствие с настоящия Устав и приетите от ОС решения.

(2) УС има следните правомощия:

1. представлява сдружението, чрез своя Председател и Заместник Председател;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;


4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;

7. определя адреса на сдружението;

8. приема, освобождава и изключва членове на сдружението;

9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

 

Член 29 – редовно свикване на УС


(1) УС се свиква на редовно заседание от неговия председател най-малко веднъж на шест месеца.

(2) ( изм. и доп. с решение на ОС от 05.09.2009 г.)  УС се свиква чрез  отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс до всички членове, изпратено най-малко 7 дни преди датата на провеждане. Когато съобщението се отправя чрез електронна поща, то се смята за връчено с постъпването си в посочената информационна система и се удостоверяват с копие от електронния запис за това.  Съобщението съдържа датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието
(3) ( изм. и доп. с решение на ОС от 05.09.2009 г.) Член на УС, който е променил адреса си, даден при избора му, без да е съобщил писмено, чрез електронна поща или факс  на председателя на УС новия си адрес, се счита за редовно уведомен за  заседанието.


Член 30 – извънредно свикване на УС


(1) ( изм. с решение на ОС от 05.09.2009 г.)  По искане на трима от членовете на УС може да се свика извънредно заседание на УС.
(2) Искането се отправя писмено до председателя на УС.

Член 31 – начин на провеждане на УС


(1) УС се провежда, съгласно обявения в поканата дневен ред и се ръководи от председателя.
(2) Въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не се разглеждат, освен ако 2/3 от присъстващите членове на УС, не са съгласни.
(3) При провеждане на УС, задължително се води протокол. Към протокола се прилагат представените писмените становища и гласувания.
(4) Председателят на УС води книга с протоколите от заседанията на УС. Протоколите се подписват от ръководилия заседанието и от определения протоколчик.

Член 32 – вземане на решение от УС


(1) УС се счита за редовно проведен, а решенията му легитимни, ако всички негови членове са редовно поканени и присъстват поне трима от тях.
(2) Присъстващо на УС, се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

(4) Решенията на УС се приемат с обикновено мнозинство.
(5) Решенията на УС следва да бъдат взети единодушно от всички членове на УС, когато се взема решение за разпореждане с недвижимо имущество на сдружението.


Член 33 – Председател на УС

 

(1) Председателят на УС се избира от ОС на Сдружението, измежду всички членове на Сдружението с мандат от 2 години, като няма ограничение за преизбирането му.

Член 34 – смяна на Председател на УС

(1) Председателят на УС може да бъде сменен преди изтичане на мандата му:
1. по негова молба при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си
2. с решение на ОС, когато нарушава разпоредбите на Устава на сдружението, както и при уронване на доброто име и авторитета на сдружението
3. с решение на ОС поради несправяне с работата
4. ( изм. и доп. с решение на ОС от 05.09.2009 г.)  автоматично, с привличането му като обвиняем, при образуване на досъдебно производство за престъпление от общ характер.

Член 35 – правомощия на Председателя на УС

 

Председателят на УС:

 

1. организира, ръководи и контролира пряко дейността на Сдружението;
2. осъществява цялостното оперативно ръководство на Сдружението;
3. носи материална отговорност за имуществото на Сдружението;
4. сключва договори с лица предоставящи стоки и услуги в полза на Сдружението;
5. управлява имуществото на Сдружението;

6. разпорежда се с имуществото на Сдружението в съответствие с Устава
7.  представлява Сдружението.


Член 36 – Заместник Председател на УС

 

(1) Заместник Председателя на УС се избира от ОС на Сдружението, измежду всички членове на Сдружението с мандат от 2 години, като няма ограничение за преизбирането му.

 

Член 37 – смяна на Заместник-председател на УС

 

(1) Заместник Председателят на УС може да бъде сменен преди изтичане на мандата му:

1. по негова молба при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си
2. с решение на ОС, когато нарушава разпоредбите на Устава на сдружението, както и при уронване на доброто име и авторитета на сдружението.
3. с решение на ОС поради несправяне с работата,
4. ( изм. и доп. с решение на ОС от 05.09.2009 г.)  автоматично, с привличането му като обвиняем, при образуване на досъдебно производство за престъпление от общ характер.


Член 38 – правомощия на Заместник-председателя на УС

 

 

 

Заместник-председателят на УС:

1. Подпомага изпълнението на задълженията на Председателя на УС и го замества в случаите, когато същият отсъства.

 

VIа. (нов, решение на ОС от 05.09.2009 г.) Правила за избор на управителен съвет, председател и заместник-председател.

 

Член 38а.  (нов, решение на ОС от 05.09.2009 г.) Взимане на решение за вида на гласуванията – тайно или явно.

 

(1) Решенията за вида гласуване се взимат поотделно за УС, председател и заместник-председател.
(2) Решенията за вида на гласуването се взимат чрез явно гласуване, от всички участващи в ОС членове и се оповестяват.

 

Член 38б.  (нов, решение на ОС от 05.09.2009 г.) Ред за представяне на предложенията за гласуване за членове на УС.

 

(1) Представяне на писмени предложения за членове на УС и подготовка на списък с кандидати, в който се изброяват всички предложени кандидатури. Писмените предложения се представят в срок от две седмици преди обявената дата за провеждане на ОС.

(2) Предоставяне възможност за отвод, ако някой от предложените кандидати желае да бъде изключен от списъка.

(3) Обявяване на окончателен вариант на списъка с кандидати за членове на УС, сред които може да бъде направен избор.

 

Член 38в. (нов, решение на ОС от 05.09.2009 г.) Избор на членовете на УС и класиране

(1) (изм. с решение на ОС от 01.10.2011 г., изм. и доп. с решение на ОС от 14.04.2013 г.)  Кандидатите се класират според броя на получените гласове. Трите кандидатури, събрали най-много гласове формират УС на СНБМ.

(2) (изм. с решение на ОС от 01.10.2011 г., изм. и доп. с решение на ОС от 14.04.2013

 

 

г.)  При наличие на равен брой гласове, което възпрепятства избора на тричленен УС се провежда повторно гласуване за тези кандидатури, съобразено с решението за вида на гласуването по чл. 38а. Ако съответните кандидатури отново са получили равен брой гласове, изборът става чрез открит жребий, извършен от ръководещия заседанието на ОС.

(3) Оповестяване окончателните резултати от направения избор, съобщаване имената на новоизбраните членове на УС.


Член 38г. (нов, решение на ОС от 05.09.2009 г.) Избор на председател и заместник-председател – ред за представяне на предложенията за гласуване и провеждане на избора.

(1) Изборът на председател и заместник-председател се провежда след избора на УС. Кандидати при избора са членовете на новоизбрания УС.
(2) Представяне на предложения за избор на председател на УС.

(3) Предоставяне на възможност за отвод. Провеждане на избора. Оповестяване на резултата и името на избрания председател на УС.
(4) Представяне на предложения за избор на заместник-председател на УС. Предоставяне на възможност за отвод. Провеждане на избора. Оповестяване на резултата и името на избрания заместник-председател на УС.
(5)  При наличие на равен брой гласове, който възпрепятства избора на един председател или един заместник-председател се провежда повторно гласуване за тези кандидатури, съобразено с решението за вида на гласуването по чл. 38а. Ако съответните кандидатури отново са получили равен брой гласове, изборът става чрез открит жребии, извършен от ръководещия заседанието на ОС.


VІI. Годишно приключване

 

Член 39 – годишни отчети

 

Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението през изтеклата календарна година.

Член 40 – приемане на годишните отчети

 

(1) Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет и отчета за дейността и взема решение за свикване на редовно Общо събрание.
(2) Председателят на УС представя годишните отчети на редовно годишно събрание на ОС.
(3) По решение на УС, годишните доклади и отчети могат да се публикуват на интернет страницата на Сдружението.


VІІІ. Книги на дружеството

 

Член 41 – регистри и книги (изм. и доп. с решение на ОС от 14.04.2013 г.)

Към Сдружението се водят следните книги:

1. Регистър на членовете, в който се вписват имената и електронните адреси на всички членове физически лица, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

2. книги с протоколите от проведените ОС, заедно приложенията към тях, съгласно чл. 22, ал. 3 от Устава.

3. книги с протоколите от проведените УС, заедно приложенията към тях, съгласно чл. 31, ал. 4 от Устава.


Член 42 – достъп до регистрите и книгите на Сдружението

(1) Всички членове на сдружението имат пълен достъп до информацията по чл. 41, т. 2 и 3, както и частичен достъп до информацията по т. 1, като в последния случай се предоставя информация само за имената на лицата.


(2) Достъпът до информация се предоставя от председателя на УС.

IX. Прекратяване и Ликвидация на Сдружението

 

Член 43 – прекратяване на сдружението

 

Сдружението се учредява без определен срок и се прекратява във всички предвидени в закона случаи.

 

Член 44 – ликвидация на сдружението

 

(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от УС на Сдружението или от посочен от него ликвидатор. Той извършва предвидените от ЗЮЛНЦ действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на имущество и удовлетворяване на кредиторите.

Член 45 – преминаване на имуществото

При ликвидация на Сдружението, имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите преминава към организация с нестопанска цел със сходна дейност. Конкретната организация се определя от Управителния съвет, а ако той не я определи в срок от три месеца от удовлетворяване на всички кредитори, тя се определя от ликвидатора.


Х. Преходни и заключителни разпоредби

 

§.1. Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел Сдружение ”Настоящи и бъдещи майки”, състояло се на 18.07.2006 г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.


§.2 Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” състояло се  на 05.09.2009 г. в гр. София.

§.3 Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” състояло се  на 30.10.2010 г. в гр. София.

§.4 Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” състояло се  на 01.10.2011 г. в гр. София.

 

§.5 Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” състояло се  на 14.04.2013 г. в гр. София.

 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team