Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
Инициативи -> Детски заведения :
 

Детски заведения

Решаването на проблемите, свързани с детските заведения в цялата страна е приоритет за СНБМ.
Още през октомври и ноември 2006 г. СНБМ взе участие в Консултативния съвет по образование и по-конкретно в работната група по проблемите на детските градини. Решенията, взети на всички 11 работни групи залегнаха в основата на Стратегия за Столичното Образование. Като основна цел да се определи осигуряването на равен достъп до образование и възпитание и създадаването на условия за развитие на потенциала, психическото и физическото здраве на всяко дете от предучилищна възраст (1-7 години). Засегнати бяха въпросите за нуждата от подобряване и обезопасяване на материалната база в яслите и детските градини, организиране на среда, подходяща за деца със СОП, информационно осигуряване на детските заведения, повдигнат е въпроса за нуждата от логопед и педагогически съветник. Обсъдихме въпросите за необходимостта от децентрализация на финансирането и промяна в политиката на заплащането на работещите в сверата на образованието. Разгледахме проблема за нарастналото насилие сред децата в предучилищна възраст и нуждата от съвместна работа на директори, педагози и родители с цел превенция и минимизиране на агресията. Заявихме желанието си за сформиране на постоянна работна група по въпросите на възпитателната работа в детските заведения и нуждата от повишаване квалификацията на педагогическите кадри. СНБМ заяви активно гражданската си позиция по отношение на проблема с липсата на достатъчно места в детските заведения в София, благодарение на нас в общественото пространсто се заговори за нуждата от въвеждане на единна информационна система за прием. При срещата си с директорите на детски заведения и експерти от дирекция “Култура и Образование” на СГО, споделихме с тях притесненията на много български родители, свързани с хигиената, храненето и възпитанието на децата, както и нуждата от повече прозрачност в работата на персонала и ръководството на яслите и градините.
След създаването на електронния регистър за град София Сдружението, в тясно сътрудничество с общинските власти, взе активно участие в информационната кампания. Съвместната ни работа по намиране на решения на проблема с недотстига на места продължава.
Започнахме дискусии с общинските власти за прекратяване на практиката на дългите летни отпуски на детските заведения, като предлагаме да се заменят от варианти за дежурни групи и стъпаловидни отпуски на служителите.
Усилията на Сдружението за решаването на проблемите с недостига на места в детските заведения обхвана и други големи градове, като Пловдив и Варна.
В Пловдив след протеста на 1 юли 2006 г. стартира широк обществен дебат за липсата на места в детските ясли и градини. След съвместна среща между наши представители и кмета на Пловдив се извършиха следните промени:
1)  Създаден бе електронен регистър на свободните места в детските заведения.
2)  Оптимизирана бе базата на детските ясли и градини, с цел увеличаване на капацитета им.
3)  Община Пловдив се зае да разреши проблема с липсата на места и чрез строителство на нови детски градини.
4)  Обсъди се и се прие идеята на кмета вместо продажба на общински терени за строителство на големи инвеститори, те да построят и предоставят безвъзмездно на община Пловдив детски заведения.
5)  Уеднаквена бе системата в детските кухни - от декември м. г. всички кухни в града работят по един и същи начин, купоните са с фиксирани дати, могат да се купуват само датите, които майката иска и т.н.
На 1 юли 2006г. майки от Варна се включиха в мирния протест, организиран от Инициативен комитет “Настоящи и бъдещи майки”. Кметът на град Варна г-н Кирил Йорданов бе поканен и присъства на протеста, по време на който се осъществи пряка дискусия между представители на гражданското общество и местната власт. Г-н Кирил Йорданов гарантира за започването на строежа на 5 нови детски градини, които няма да са достатъчни, но все пак са едно добро начало. Бе създаден и електронен регистър за детските заведения на територията на Варна през месец септември 2006  - http://it.varna.bg:4433/dzpriem/.
 
 
За решаване на проблемите по недотига на места в детските заведения, СНБМ формулира своите предложения и изрази своята позиция в
 
 

Дейността ни по отношение на детските заведения за 2008 г. бе насочена предимно към град София. СНБМ участва изключително активно в работна групата, инициирана от Столична община по въпросите на детските заведения (ОДЗ и ЦДГ). Основните дейности, цели и резултати на работната група бяха:

подобряване функционирането и усъвършенстването на „Информационна система за обслужване на детските градини” на територията на гр. София (http://www.kg.sofia.bg);

  • на всяка среща се разрешават текущо възникнали проблеми и се обсъждат нови предложения за по-добрата работа на информационната система;
  • осигуряване на прозрачност на кандидатстването, класирането и записването на децата – всеки един етап от кандидатстването до записването са видими за членовете на работната група и всеки възникнал проблем се разрешава на място;
  • определяне на нови, по-справедливи критерии за прием в детските заведения, базирани на точкова система, осигуряващи по-голяма възможност за прием на деца от нуждаещи се от детски заведения семейства – за момента това е основен приоритет в работата на работната група;
  • възможности за строежи на нови детски заведения и отваряне на нови групи към съществуващите – търсят се терени за строежи на нови детски заведения, за момента по план са предвидени и вече се строят няколко нови детски градини, които се очаква да намалят проблемите с недостига на места. Непрестанно се предлагат и освобождават отделни отдадени под наем помещения в градините;
  • разглеждане на нередности при приема на деца – текущо преглеждане на жалби и проблеми, свързани с приема на децата.

 

През 2008 г. усилията на СНБМ бяха насочени и към разрешаване на проблемите с неприключилите на време ремонти и преговори за избягване на подобни проблемни ситуации за напред. Организирахме среща с г-жа Йорданка Фандъкова, Заместник-кмет “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” в Столична община, изпратихме официално становище до кмета на гр. София, г-н Бойко Борисов, относно неприключилите навреме ремонти в детските заведения на територията на гр. София. В него бяха описани мерките, които СНБМ предлага да бъдат взети за предотвратяване на подобни проблеми в бъдеще. В отговор на писмото и официалната среща, бе обобщено, че мерките, които ние предлагаме, ще бъдат взети предвид занапред.

През ноември 2008 г. Сдружение “Настоящи и бъдещи майки”, съвместно със Софийска община, организира кръгла маса по проблемите на храненето, хигиената и закъснелите ремонти в детските заведения в България. Присъстваха представили на НЦООЗ, МЗ, специалисти в областта на здравословното хранене, алерголози, директори на няколко детски заведения. В рамките на това събитие ресорните институции и неправителственият сектор в наше лице успяха открито да дискутират проблемите и трудностите, пред които са изправени детските заведения в страната ни. На форума присъстваха представители, които са пряко ангажирани в работата си с поставените теми и представиха позициите на различни ведомства и организации.

СНБМ представи тревожни проблеми, свързани с действителността в детските заведения, подтикнали ни да организираме кръглата маса:

  • официални данни за здравния статус на населението в България и в света вследствие на неправилен режим на хранене;
  • наше проучване на предлаганото меню в детските заведения;
  • наше проучване на добри практики в чужбина; последните препоръки на Европейския парламент, свързани с промотиране на здравословното хранене.

 Вторият ден на мероприятието, което се проведе на 28 и 29 ноември 2008 г. в Културен дом „Красно село”, бе закрит с пресконференция, която представи резултатите от проведените дискусии и сложи начало на планирана дългосрочна работа по тези проблеми.

 СНБМ взе участие в работна група, организирана от дирекция „Образование” на Столична община, съвместно с директори на детски заведения, за изработването на електронен регистър за прием на децата в тези заведения. Искането на СНБМ за предимство за близнаците при приема в детски заведения беше удовлетворено. Сдружението работи ползотворно, като информира своевременно родителите във форума и постоянно поддържа контакт с общината, за да може да изпълнява успешно една от основните си задачи, а именно да посредничи между обществото и институциите.

 След изпълнението на група от съвместни дейности, в рамките на повече от година, бе изграден механизъм за участие на родители в работата по проект ИСОДГ, подобряване на публичността и контрола в работата на СО и общинските детски заведения (ДЗ).

 

Основният резултат от добрата практика на взаимодействие е въвеждане на публична, обективна и цивилизована процедура за класиране и прием на децата в столичните общински детски заведения.

 

Този модел на гражданско участие в местното управление може да бъде приложен и спрямо другите сфери на работа на СО и по конкретно в ресори „Инвестиции и строителство” и „Архитектура и градоустройство” от чиято работа в най-голяма степен зависи трайното разрешаване на проблема с недостига на места в общинските детски заведения.

 

Бяха извършени следните дейности:

След изпратено писмо до кмета на СО, г-н Бойко Борисов и проведени допълнителни консултации, бе издадена заповед за създаване на работна група, която да обсъжда въпроси и предлага решения на ръководството на Столична община по следните въпроси, свързани с дейността на общинските детски градини (ДГ):

-         въвеждане на информационната система, нейното подобрение и развитие в бъдеще;

-         принципи и критерии за прием и записване на деца;

-         начини и възможности за излизане от затруднената ситуация с недостига на места;

-         други въпроси с цел подобряване на достъпността и качеството на образователните услуги.

 СНБМ взе решение за участие в работната група и бе сформиран екип, който да участва в заседанията на работната група, да изготвя становища по разисквани въпроси и да работи в посока изграждане на комуникационни и информационни канали между родители, НПО и Столична община.

 За периода 15.01.2008 г. – 21.01.2009 г. бяха проведени 15 срещи на работната група на които присъстваха и взеха участие и представителите на СНБМ.

 След серия дискусии и като се взеха предвид и становищата, изготвяни от СНБМ, както и мненията на специалисти от различни сфери, бяха разработени следните документи:

 - проект за Регламент за прием в детските градини на СО;

- алтернативни варианти за избор при равен брой точки;

- принципи за прием в детските градини на СО.

 Проведе се анкетно проучване между родители на деца от набор 2006, 2007 и 2008 за новите правила на прием.

На база на изготвените документи от работната група, резултатите от анкетата и становищата на правни експерти от СО бе изготвен окончателен Проект за правила за приемане на деца в общинските детски заведения (ДЗ).

 Представители на СНБМ участваха в обсъжданията на Правилата за прием в Комисията по образование към СОС и депозираха официално писмено становище по спорни точки от документа.

Правилата за прием на деца в общинските ДЗ бяха преработени и част от спорните точки претърпяха корекция преди приемането на документа от СОС.

През ноември 2009 изпратихме на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на гр. София, писмо във връзка с 25 ОДЗ, в което в момента се помещава частно езиково училище ЕСПА, за чийто ремонт Столична община не предвижда официално средства за ремонт.

 

Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” не подкрепя увеличението на таксите за общински детски заведения поради липса на информация.

 

Във връзка със зачестилите публикации в медиите, в които се цитира, че Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” (СНБМ) подкрепя увеличаването на таксите за общински детски заведения, с настоящото категорично се разграничаваме от това и заявяваме, че СНБМ не е подкрепяло такова предложение.

На проведената на 26.11.2009 г. регулярна среща на работната група към дирекция „Образование” на СО, в която участва и СНБМ, по молба на СО Сдружението се ангажира да предостави официално становище по  предложението.

За целта, в нарочно писмо от 02.12.2009 г., Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” депозира в СО писмено предложение за иницииране на дискусионна среща с представители на Направление "Финанси, стопанска дейност, европейски програми и проекти" в СО, на която да бъде изяснена необходимата финансова информация, както и данни относно методиката за изчисление на сумите за издръжка на дете в общинско детско заведение. Изпратихме и писмо до г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на град София, и до г-н Минко Герджиков, зам.-кмет на гр. София, направление "Финанси, стопанска дейност, европейски програми и проекти". 

След последващ анализ на горепосочената информация, обстоятелствата и аргументите в полза на необходимостта от тази стъпка в условията на икономическа криза, дефлация и непрекъснато растящо ниво на безработицата, както и вземайки предвид резултатите от извършено  проучване на обществените нагласи, СНБМ ще излезе с официално становище.

 

 

Информация за медиите

 

27.05.2010

Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” заведе три дела срещу Столична Община.

 

Поради системните откази за предоставяне на обществена информация и изчерпване на всички възможни варианти, СНБМ посреща деня на детето с три заведени дела срещу Столична Община.

Проблемите, свързани с недостига на места в детските заведения на територията на София и липсата на добре поддържани и безопасни площадки за игра, са известни на широката общественост от няколко години. Един от приоритетите на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” (СНБМ) е да съдейства за намирането на решения на тези проблеми. За съжаление съвместната работа на СНБМ със Столична община (СО) е поставена пред изпитание, поради системните откази за предоставяне на обществена информация.

По жалби на СНБМ срещу мълчалив отказ на кмета на СО по заявления за достъп до обществена информация, в Административен съд – София град са образувани три съдебни производства. 

В началото на ноември 2009 г., СНБМ отправи писма, а впоследствие и официални заявления по реда на закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за предоставяне на наличната информация относно:

1. Броя на записаните деца в детски заведения на територията на СО и основанията за тяхното класиране и записване;

2. Ползването на сградата на бившето 25 ОДЗ, понастоящем частна общинска собственост, представляваща яслен блок и северно крило на градински блок (І и ІІ етаж) в ж.к. „Младост 1”;

3. План-график на дейностите за постигане на съответствие с нормативните изисквания за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

В законоустановените срокове, определени в чл. 28 от ЗДОИ, същата не беше предоставена и СНБМ обжалва мълчаливите откази по съдебен ред.

Исканата от Сдружението информация е обществена, по смисъла на чл. 2 ЗДОИ, кметът на Столична община е задължен субект, по смисъла на чл. 3 ЗДОИ, процедурата по заявяване е спазена. Не е налице нито едно от основанията за отказ от предоставяне на достъп, по смисъла на чл. 37 ЗДОИ и информацията следва да бъде разкрита.

СНБМ изразява своето безпокойство от факта, че представляващите Столична община системно не изпълняват нормативноустановените си задължения, не изпращат свои представители на съдебните заседания, не представят административните преписки в съда и с това значително затрудняват хода на производствата.

По тези причини, в открито съдебно заседание от 28.04.2010 г., съдът  наложи глоба в размер на 500 лв. на кмета на СО. С определение е наложена глоба в размер на 50 лв. и на юрисконсулта, който е получил и не е изпълнил разпорежданията. Кметът на СО е задължен за четвърти пореден път да изпрати образуваните преписки. За всяко следващо неизпълнение съда може да наложи глоба в размер на 1200 лв. Твърдото убеждение на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” е, че заплащането на глоби, поради гореизложеното е възмутително и ненужно разхищение на средства от общинския бюджет. 

Бездействието на служителите на СО поставя редица въпроси и един от тях е - необходимо ли е родителите да водят съдебни дела, за да получат информация, която се отнася до децата им?

 

За контакти и повече информация:

Саня Конакчиева, 0888 34 63 20

 

През 2012 г. работата на екип Здравеопазване, детски ясли и градини продължи започнатото през 2009 г. във връзка с участието на СНБМ в прилагането и контрола на Правилата за приемане на деца в общинските детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община (СО), както и работата по изграждане на механизъм за участие на родители в работата по проект ИСОДЗ, подобряване на публичността и контрола в работата на СО и общинските детски заведения (ДЗ) с цел въвеждане и подобряване на публична, обективна и цивилизована процедура за класиране и прием на децата в столичните общински детски заведения.

 

В рамките на изминалата година бяха извършени следните дейности:

 

-         За периода януари – декември 2012 г. СНБМ продължи участието си в работната група, създадена към дирекция Образование на Столична община. В тази работна група, заедно с представители на общината и директорите на ДЗ, се обсъждаха и взимаха решения, свързани с различни проблеми на детските заведения. През 2011 г. в Работната група бяха включени представители на дирекция „Информационно обслужване” и дирекция „Здравеопазване” към Столична община. През 2012 г. бяха проведени 6 заседания на работната група. На срещите и заседанията отново бяха поставяни за обсъждане въпроси, свързани с интеграцията на ИСОДЗ с други системи на държавни институции като Админ (МОМН), ЕСГРАОН, НОИ и др. с цел оптимизиране на работата на системата, предотвратяване на злоупотреби с декларирани данни и облекчаване работата на директори и родители. До края на 2012 г. от страна на Столична община не бяха предприети мерки в тази посока. Във връзка с ясно описаните контролни функции на работната група, на заседанията са поставяни за обсъждане въпроси и сигнали от родители във връзка със съмнения за неправомерен прием и неспазване на Правилата, приети от СОС;

 

-         Представители на СНБМ взеха участие в гражданския контрол по готовността на системата и по извършване на първото класиране на децата. Той се осъществи на 04.05.2012 г. в присъствието на родители, родителски организации, директори на столични ДЗ, служители в дирекция „Образование” към СО и медии. Гражданският контрол бе отразен по централните телевизии, включително бяха излъчени и интервюта и становища на участвали в инициативата представители на СНБМ. 

 

-         През 2012 г. продължиха активните действия на СНБМ по отношение предотвратяването на нерегламентирания прием в някои детски заведения на територията на Столична община. Въпросът многократно е поставян за разглеждане в Работна група, както и във всички медийни представяния на СНБМ по темата. Неколкократно представителите на СНБМ в Работната група към дирекция „Образование” на СО са настоявали за въвеждане на конкретни правила за прием на деца с хронични заболявания, но до края на 2012 г. не е започнала процедура по изготвянето на такива правила, както и няма предприети мерки от страна на СО по наказване на длъжностни лица, които са извършили нарушения;

 

-         През 2012 г. представители на СНБМ подпомогнаха родители, които не са членове на Сдружението да отстояват своите права. На базата на вече придобития опит бе предоставяна информация по отношение на кандидатстването, достъп до информация, процедури за подаване на жалби и заявления, процедури за прием на деца със СОП и ХЗ и др.

 

За популяризиране на резултатите от работата на екип детски заведения и участието на СНБМ в работната група към СО, както и за провокиране на активността на родителите, СНБМ периодично публикува информация за работните срещи, становища и мнения в интернет форуми, където се обсъждат проблемите на детските заведения в СО. Информация за инициативите и изготвяните писма и становища на СНБМ по ИСОДЗ се публикуват на сайта на Сдружението – www.snbm.org.

 

СНБМ ще продължи участието си в заседанията на Работната група към Столична община като ще работи основно в посока интегриране на ИСОДЗ с други системи от държавната администрация, както и в посока подобряване на контрола и прозрачността на приема.

 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team